Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
facebook
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Stypendia

           

Zakres i forma pomocy stypendialnej dla uczniów polskich szkół regulowane są ustawą (z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm). Na jej mocy uczniowie mogą ubiegać się o:

  • Stypendium szkolne.
  • Zasiłek szkolny (wartość 280 zł miesięcznie) Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej sytuacją losową, możesz ubiegać się o jednorazową formę pomocy finansowej lub rzeczowej, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od stypendium szkolnego. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego ustala gmina.
  • Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe (wartość zależna od średniej ocen), ustalana przez szkołę i niezmienna w ciągu roku szkolnego.
  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest to forma nagradzania uzdolnionych uczniów szkół średnich. Stypendystą Prezesa Rady Ministrów może zostać jeden uczeń szkoły średniej, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią ocen, uprawniającą do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem (wymagana średnia ocen wynosi minimum 4,75) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
  • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej adresowane do uczniów uzyskujących najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki, dla olimpijczyków i uczniów uzyskujących wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,
  • Stypendia motywacyjne organizacji pozarządowych za wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe na szczeblu przynajmniej międzyszkolnym. Stypendyści wyłaniani są w konkursach o zasięgu ogólnopolskim, bądź lokalnym (kierowanych do uczniów z danego powiatu czy gminy).
  • Stypendia finansowane samorząd.