Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
facebook
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Dofinansowanie na zakup podręczników

Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest corocznie w ramach rządowych programów tj. "Wyprawka szkolna". Co roku zmianie ulegają jednak kryteria dostępu do pomocy.

Rok szkolny 2012/13:

 • Pomoc jest udzielana uczniom rozpoczynającym naukę w: klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego, klasie I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
 • Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:
  - 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
  - 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
  - 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
   - 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Pomoc udzielana jest uczniom pochodzącym z rodzin, których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej*
 • Wniosek może złożyć rodzic ucznia, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał, w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.
 • Dyrektor szkoły po sprawdzeniu listy, przekazuje ją odpowiednio wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.
 • Po otrzymaniu listy uczniów wójt/burmistrz/prezydent miasta informuje dyrektora o liczbie zakwalifikowanych do otrzymania pomocy. Następnie środki te przekazywane są na rachunek bankowy szkoły, a dyrektor szkoły zwraca koszty po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości pomocy.


Szczegółowe zasady określają: Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna" oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej ucznio na zakup podręczników.


*Od 1 października 2012r. ulegają zmianie kryteria dochodowe wynikające  z ustawy o pomocy społecznej z 351zł. do 456zł. na osobę i z ustawy  o świadczeniach rodzinnych z 504zł. do 539zł. W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników mogą składać również osoby, których kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w chwili obecnej przekracza aktualnie obowiązujące progi. Osoby te będą mogły jednak otrzymać dofinansowanie w terminie po wejściu w życiu nowych uregulowań.