Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Informacje o MOS

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, iż Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze prowadzi kształcenie w ramach klas 5,6,7 i 8 Szkoły Podstawowej, klasy 3 Gimnazjum oraz 1 klasy Szkoły Branżowej I stopnia w zawodach kucharz i ślusarz dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym  i przejawiającej zaburzenia w zachowaniu.

CHARAKTERYSTYKA OŚRODKA

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze jest placówką publiczną, zapewniającą opiekę całodobową w której nauka jest bezpłatna. Nasz Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców, od 11 do 21 roku życia,   którzy z różnych przyczyn nie odnajdują się w szkołach ogólnodostępnych, przejawiają trudności w uczeniu, mają problemy z  wyrażaniem własnych emocji jak również trudności w kontaktach z rodziną, szkołą, rówieśnikami. Przykładamy szczególną troskę do całościowego rozwoju naszych wychowanków w sferze edukacyjnej, terapeutycznej i wychowawczej. W Ośrodku wychowankowie realizują swoje zainteresowania i pasje poprzez udział w kołach zainteresowań, wolontariatach jak i licznych konkursach. W naszej szkole program nauczania dostosowujemy do indywidualnych możliwości ucznia. 

Współpracujemy z różnego rodzaju instytucjami wspierającymi działalność Ośrodka poprzez wizyty zawodoznawcze, doradztwo zawodowe, planowanie dalszej drogi edukacyjnej i kariery. Ośrodek stwarza również możliwość awansów śródrocznych (2 lata edukacyjne                 w roku). Doradzamy rodzicom w sprawach wychowawczych a także w sprawach pozyskiwania środków finansowych na pokrycie kosztów wyżywienia w Ośrodku. Umieszczając dziecko w Ośrodku nie tracicie Państwo prawa do programu 500+.

Nasz Ośrodek jest  formą zabezpieczenia dziecka na czas toczącego się postępowania sądowego i uchronienia przed pobytem w MOW. Niejednokrotnie umieszczenie dziecka w naszym Ośrodku skutkowało nieodebraniem praw rodzicielskich rodzicom czy opiekunom prawnym.

DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA

Dzięki systematycznej realizacji systemu edukacyjno wychowawczego przyjętego  w Ośrodku, kolejne roczniki absolwentów opuszczały placówkę, kończąc gimnazjum. Wielu z nich podjęło dalszą naukę w szkołach zawodowych czy średnich. Inni  rozpoczęli pracę zarobkową i funkcjonują zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

W wyniku realizacji w naszym Ośrodku projektów unijnych wielu wychowanków ukończyło kursy zawodoznawcze – barista, kucharz, wykańczanie wnętrz, mechanika pojazdowa, prawo jazdy AM a zdobyte umiejętności przydatne będą w przyszłym  zatrudnieniu.

Ośrodek został wysoko oceniony w ewaluacji zewnętrznej i ma bardzo dobrą opinię wśród rodziców, którzy na swój wniosek umieścili dzieci w placówce.

Dzięki pracy wychowawców, nauczycieli, psychologa, socjoterapeuty i pedagoga uzyskuje się dobre efekty terapeutyczne łagodzenia i rozwiązywania konfliktów i innych problemów wychowawczych. Do efektywnych metod wychowawczych stosowanych w Ośrodku należy zaliczyć prowadzenie wolontariatu wychowanków w brzeskim hospicjum.

Zapisanie dziecka do Naszego Ośrodka pozytywnie wpłynie na jego rozwój, pomoże w poprawie relacji z rówieśnikami, rodziną i zapobiegnie dalszej demoralizacji i wykluczeniu społecznemu.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Do Ośrodka przyjmowani są chłopcy z wniosku rodzica / opiekuna prawnego.

Spośród dokumentów potrzebnych do zapisania dziecka do placówki wymagane są:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

- prośba rodzica skierowana do starostwa powiatowego właściwego do miejsca zamieszkania o umieszczenie dziecka w MOS w Łysej Górze,

- skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem miejsca zameldowania,

- świadectwo szkolne z ostatniej klasy (do wglądu).

Komplet dokumentów należy złożyć w wydziale edukacji starostwa powiatowego w miejscu właściwym do zamieszkania.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://mos.edu.pl/