Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Oferta edukacyjna SOSW w Złotej

1.png

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Jeżeli dziecko jest w normie intelektualnej, ale posiada opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z powodu wady wzroku, wady słuchu, niepełnosprawności ruchowej, wolniejszego i nieharmonijnego rozwoju, opóźnionego rozwoju mowy lub autyzmu, w naszym Ośrodku przygotujemy je do podjęcia nauki w macierzystej szkole.

 • jest przeznaczone dla małych dzieci wykazujących nieprawidłowości w  rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzin;
 • sprzyja pokonywaniu problemów rozwojowych, przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole we właściwym czasie, uzyskaniu samodzielności odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju;
 • ma na celu stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka;
 • w skład zespołu WWRD wchodzą w zależności od potrzeb dziecka: pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta SI  oraz inni specjaliści;
 • terapia obejmuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole
 • to forma pomocy dla dzieci udzielana w SOSW w Złotej  bezpłatnie.

wczesne-wspomaganie-1-copy.jpg

wczesne-wspomaganie-2-copy.jpg

wczesne-wspomaganie-3-copy.jpg

wczesne-wspomaganie-4-copy.jpg

wczesne-wspomaganie-5-copy.jpg

wczesne-wspomaganie-6-copy.jpg

PRZEDSZKOLE

 • realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
 • dziecko może przebywać w Przedszkolu osiem godzin, od 8.00 do 16.00. Jego pobyt jest bezpłatny. Rodzic ponosi koszty za posiłki, które są przygotowywane zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka. Po ukończeniu Przedszkola zapewniamy kontynuację nauki w Szkole Podstawowej.

przedszkole-1-copy.jpg

przedszkole-2-copy.jpg

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • w Ośrodku funkcjonuje: Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz grupy rewalidacyjno – wychowawcze dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
 • zajęcia prowadzone są w małych, kilkuosobowych grupach. W zależności od potrzeb zapewniamy dzieciom dodatkowe wsparcie ze strony pomocy nauczyciela;
 • po ukończeniu Szkoły Podstawowej zapewniamy kontynuację nauki w Szkole Branżowej I Stopnia lub Szkole Przysposabiającej do Pracy.

 pokoj-cichej-nauki.jpg

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • oferuje zdobycie kwalifikacji w zawodzie kucharz;
 • oferta skierowana jest dla osób posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim;
 • zajęcia teoretyczne prowadzone są w małych, kilkuosobowych grupach. Ośrodek zapewnia również możliwość realizacji praktyk zawodowych na terenie placówki;
 • zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnej pracowni gastronomicznej, wyposażonej w profesjonalny sprzęt;
 • zapewniamy wyjazdy zawodoznawcze do restauracji w celu zapoznania ze specyfiką zawodu, wybranych instytucji, zakładów pracy, punktów usługowych, Powiatowego Urzędu Pracy, Młodzieżowego Centrum Kariery itd.
 • absolwenci szkoły po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje w zawodzie mogą podjąć pracę w restauracjach, hotelach, publicznych miejscach żywienia, ośrodkach wypoczynkowych itp.

 szkola-branzowa-i-stopnia.jpg

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 • skierowana jest do uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • absolwenci są przygotowani  do samodzielnego i aktywnego dorosłego życia oraz podejmowania pracy;
 • w trakcie zajęć praktycznych w pracowniach szkolnych uczniowie nabywają umiejętności w następujących dziedzinach: wytwarzanie przedmiotów dekoratorskich i pamiątkowych, prowadzenie gospodarstwa domowego z elementami kucharskimi, szycia ręcznego, prace ogrodnicze i porządkowe, proste prace biurowe;
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne  prowadzone są w małych, kilkuosobowych grupach., zapewniających indywidualizację nauczania. W ramach preorientacji zawodowej młodzież wyjeżdża do wybranych instytucji, zakładów pracy, punktów usługowych, PUP, MCK.

sypialnie.jpg

zajecia-rewalidacyjne.jpg

sala-doswiadczania-swiata-2.jpg

WARUNKI PRZYJĘCIA DO NASZEGO OŚRODKA

 • nabór do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotej trwa przez cały rok szkolny;
 • do każdego rodzaju szkoły przyjmowani są uczniowie na wniosek Rodziców (prawnych opiekunów) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną;
 • skierowanie do placówki dla uczniów zamieszkałych w powiecie brzeskim wydaje Starosta powiatu Brzeskiego na wniosek Rodziców/ prawnych opiekunów;
 • skierowanie do placówki dla uczniów spoza powiatu brzeskiego wydaje Starosta Powiatu Brzeskiego na wniosek Starosty Powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia (rodzice składają podanie do Starostwa w miejscu zamieszkania wraz z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną);
 • dokumenty, które należy złożyć w placówce: dwa zdjęcia, dokumenty szkolne (ostatnie świadectwo szkolne, wyniki sprawdzianu lub egzaminu), odpis aktu urodzenia, informacje o numerze PESEL.

 

Szanowny Rodzicu! Dowiedz się więcej o naszej szkole. Zadzwoń lub przyjedź. Serdecznie zapraszamy.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotej

32-859 Złota 292, tel. 14 66 39 083

Dodatkowych informacji o naszym Ośrodku udziela również Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzesku.