Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Informacje o Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

dji-0014-2.jpg

Nowoczesna placówka edukacyjna, zapewniająca wysoki poziom realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego, kultywująca ponad 100 – letnie tradycje i obyczaje.

Szkoła zapewnia bogatą ofertę przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz zajęć dodatkowych, które pozwalają na dobre przygotowanie uczniów do kontynuacji kształcenia na uczelniach humanistycznych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych itp. Nauczanie języków obcych zarówno w technikum jak i liceum odbywa się z podziałem na grupy, w zależności od stopnia zaawansowania. Szkoła proponuje naukę języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka francuskiego, języka łacińskiego. Możliwość pełnego rozwoju osobowego ucznia oraz jego zainteresowań gwarantuje szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz realizacja projektów unijnych mi. in. „Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce”, „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, „Talk to me”, „DiAMEnT – dostrzec i aktywizować możliwości, energię i talenty”, „Młodzi przedsiębiorcy na start – nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski południowo-wschodniej”.

W trosce o rozwój i wychowanie szkoła realizuje warsztaty adaptacyjne, profilaktyczne, zawodoznawcze prowadzone przez psychologa, pedagoga, doradcę zawodowego. Wysoki poziom procesu dydaktycznego i wychowawczego realizowany jest z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej m. in. pięciu pracowni komputerowych z dostępem do Internetu, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, laboratorium językowego i dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych i zawodowych; Szkoła zapewnia stały dostęp uczniów do biblioteki, kącika multimedialnego, świetlicy szkolnej i bufetu.

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku jest szkołą przygotowującą uczniów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie.

Absolwenci szkoły są dobrze przygotowani, zarówno w sferze umiejętności jak i osobowości – do pracy zawodowej i życia w społeczeństwie otwartym w warunkach demokracji i integracji z krajami Unii Europejskiej. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku przygotowuje młodych ludzi do życia w dobie gospodarki wolnorynkowej i dominacji informacji. Uczy podejmowania decyzji dotyczących własnego rozwoju i rozwoju drugiego człowieka. Stwarza warunki rozwoju uczniom zdolnym, którzy kierują się na studia. Wspiera uczniów mających trudności w nauce dodatkową pomocą nauczycieli, pedagogów oraz psychologa szkolnego.

Zadania wychowawcze szkoły mocno wspiera aktywna działalność organizacji szkolnych. Samorządy Uczniowskie na początku każdego roku szkolnego przeprowadzają kiermasz podręczników szkolnych. Wraz z Pocztami Sztandarowymi młodzież uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz obchodach miejsko – gminnych.

Samorządy szkolne organizują Dyskotekę Andrzejkową, aktywnie włączają się w działania mające na celu promowanie placówki. W szkole działa sekcja „Historia, tradycja tożsamość…” której głównym celem jest opieka nad grobami dyrektorów i nauczycieli LO pochowanych na brzeskich cmentarzach.

Szkoła promuje działania na rzecz potrzebujących. Członkowie Klubu Honorowego Dawcy krwi systematycznie uczestniczą w akcjach oddawania krwi w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Szkolne Koło PCK oraz Szkolne Koło Caritas angażuje się w akcje charytatywne na rzecz lokalnej społeczności.

W ramach zajęć pozalekcyjnych na świetlicy szkolnej nauczyciele prowadzą zajęcia warsztatowe z podstaw decoupage oraz zajęcia z podstaw rysunku. Corocznie w szkoła gości przedstawicieli wyższych uczelni w ramach Szkolnych Dni Kariery. Tradycją szkoły jest organizowanie Dnia Człowieka Roku, benefisu maturzystów w celu uhonorowania uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wyróżniających się w pracy na rzecz szkoły.

Szkoła dba o integrację zespołów klasowych oraz wspiera rozwój uczniów organizując ogniska klasowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, rajdy edukacyjne, wyjazdy do filharmonii, koncerty, muzeum, teatru, wyjazdy na Salon Maturzystów oraz Dni Otwarte Szkół Wyższych.