Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Deklaracja dostępności

 


Wstęp Deklaracji

Starostwo Powiatowe w Brzesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.edukacja.powiatbrzeski.pl.

Dane teleadresowe jednostki:
Starostwo Powiatowe w Brzesku
ul. Bartosza Głowackiego 51
32-800 Brzesko

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie www.edukacja.powiatbrzeski.pl informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona www.edukacja.powiatbrzeski.pl posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie (normalna wielkość tekstu, duża wielkość tekstu, bardzo duża wielkość tekstu),
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2020-06-02.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Stronę www.edukacja.powiatbrzeski.pl przetestowano za pomocą narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.edukacja.powiatbrzeski.pl spełnia wymagania w 97.26%.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności: Paulina Babraj, e-mail: p.babraj@powiatbrzeski.pl, tel. 14 663 31 11. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.
Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Bartosza Głowackiego 51

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Bartosza Głowackiego 51

 1. Dojazd do siedziby Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Bartosza Głowackiego 51 – do urzędu można dotrzeć drogą gminną, ul. Bartosza Głowackiego. W odległości ok. 50 metrów od wejścia głównego do Starostwa znajduje się przystanek autobusowy. Komunikacja publiczna – brak autobusów niskopodłogowych.
 2. Opis dostepności wejścia:
  Do budynku prowadzą trzy wejścia. Jedno wejście przystosowane dla niepełnosprawnych znajduje się od północnej strony budynku Starostwa przy parkingu głównym przed budynkiem.  Otwierane bezdotykowo wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Starostwa.

  podjazd dla osób niepełnosprawnychwejście główne

  Opis dostepności parkingu:
  Starostwo Powiatowe w Brzesku posiada parking ogólnodostępny. Na parkingu wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostępności toalet:
  Ogólnodostepne toalety dla interesantów znajdują się na drugim oraz trzecim piętrze. Ogólnodostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 4. Ułatwienia likwidujące bariery architektoniczne w budynku:
  W budynku znajduje się winda. Dodatkowo w przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

  dsc-8450.jpgdsc-8452.jpg

 5. Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku oraz :
  • tablica informacyjna umieszczona na parterze, naprzeciwko Dziennika Podawczego,

   dsc-6591.jpgdsc-6573.jpg

  • dodatkowa tablica informacyjna umieszczona na drugim piętrze.

 6. Dziennik Podawczy znajduje się przy wejściu głównym do Starostwa oraz w Sekretariacie Starosty Brzeskiego na piętrze drugim.

dsc-6598.jpgpunkt informacyjny

dsc-6600-1.jpgdsc-6602-1.jpg

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 2b

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 2b

 1. Dojazd do siedziby Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B – do urzędu można dotrzeć drogą powiatową ul. Okocimską oraz drogą gminną, ul. Piastowską. W odległości ok. 250 metrów od wejścia głównego do Starostwa znajduje się przystanek autobusowy. Komunikacja publiczna – brak autobusów niskopodłogowych.
 2. Opis dostępności wejścia:
  Do budynku prowadzą trzy wejścia. Dwa wejścia są przystosowane dla niepełnosprawnych, znajdują się od wschodniej i zachodniej strony budynku Starostwa przy parkingach. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Starostwa.

  20200605-103109.jpg20200605-103223.jpg

 3. Opis dostępności parkingu:
  Starostwo Powiatowe w Brzesku posiada parkingi ogólnodostępne od strony wschodniej i zachodniej budynku. Na parkingu od strony zachodniej wyznaczone są trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  20200605-103051.jpg

 4. Opis dostępności toalet:
  Ogólnodostępne toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze lokalu użytkowego A. Ogólnodostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze lokalu użytkowego A.
 5. Ułatwienia likwidujące bariery architektoniczne w budynku:
  W przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 6. Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku oraz :
  • tablica informacyjna umieszczona na parterze, przy wejściu głównym tj. wejście od zachodniej budynku,

   tablica informacyjna ul. Piastowska

  • dodatkowe tablice informacyjne umieszczone w ciągach komunikacyjnych budynkach tj. na korytarzach i klatce schodowej.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy Starostwo zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy, dostęp do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), zwanych dalej „świadczeniem".

W myśl przepisu art. 11 ust. 3 ustawy świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 z późn.zm), tj. dla osoby, której niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem określonym w ww. ustawie. W związku z powyższym, warunkiem uzyskania bezpłatnego świadczenia, jest przedłożenie do wglądu przedmiotowego orzeczenia urzędnikowi załatwiającemu sprawę.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić do Starostwa chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie, o którym mowa, można złożyć:

 1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko;
 2. w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Brzesku znajdującym na parterze budynku przy ul. Bartosza Glowackiego 51;
 3. w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzesku, pokój nr 213 na II piętrze;
 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: p.babraj@powiatbrzeski.pl,
 5. za pośrednictwem fax na nr: (14) 663 23 43.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, równocześnie wyznaczony zostanie możliwy termin udostępnienia świadczenia lub wskazana inna forma realizacji uprawnień określonych w ustawie.